Oferta usługowa

 

Zasady odpłatności za wynajem pomieszczeń, sprzętu i usług w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej

 

Lp.

Przedmiot wynajmu

Czas wynajmu/ jednostka miary

Opcja standardowa

Opcja dla instytucji publicznych
i organizacji pozarządowych z Podkowy Leśnej
(w przypadku imprez komercyjnych - opcja standardowa)

Opcja dla organizacji pozarządowych spoza Podkowy Leśnej
(w przypadku imprez komercyjnych -opcja standardowa)

1.a

Sala widowiskowa    ul. Świerkowa 1

1 h

140,00 zł

(powyżej 4 h - kaucja 1000 zł)

15,00 zł

55,00 zł

1.b

Sala "Galeria A"

ul. Świerkowa 1

1 h

70,00 zł

(powyżej 4 h - kaucja 500 zł)

15,00 zł

 

55,00 zł

1.c

Sala konferencyjna

(I piętro) Pałacyk Kasyno                 
ul. Lilpopa 18

1 h

250,00 zł

15,00 zł

55,00 zł

od 2 do 8 h

220,00 zł
(powyżej 4 h - kaucja 1000 zł)

15,00 zł

55,00 zł

 

powyżej 8 h

200,00 zł
(kaucja 1000 zł)

15,00 zł

55,00 zł

1.d

 

Sala „Galeria Kasyno”

ul. Lilpopa 18

1 h

100,00 zł

15,00 zł

55,00 zł

 

 

od 2 do 8 h

80,00 zł(powyżej 4h - kaucja 500 zł)

15,00 zł

55,00 zł

 

 

powyżej 8 h

60,00 zł
(kaucja 500 zł)

15,00 zł

55,00 zł

2.

Alkierz ( I piętro) Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18

1 h

50,00 zł (powyżej 4 h – kaucja 200 zł)

15,00 zł

30,00 zł

3.

Rzutnik multimedialny, ekran

1 h

40,00 zł

(kaucja 200 zł)

15,00 zł

15,00 zł

4.

 

Stoły

 

1 sztuka

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

5.

Krzesła rozkładane

 

1 sztuka

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

6.

Sztalugi

1 sztuka

5,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

Powyższe ceny podane są w wartościach brutto (zawierają 23% VAT), obejmują oprócz kosztów wynajmu, także koszty mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie itp.). Wynajem pomieszczeń obejmuje w cenie również możliwość korzystania przez najemcę
z pomieszczenia kuchennego.

Zasady wynajmu pomieszczeń, sprzętu, usług

 1. Nieklasyfikowane w cenniku usługi wyceniane są indywidualnie w oparciu
  o wskaźniki i realia. Poza niniejszym cennikiem mogą być ustalane ceny biletów
   na poszczególne imprezy.
 2. Kaucja, o której mowa w cenniku, pobierana jest przez wynajmującego od najemcy
  na poczet ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń,  wraz z pisemnym zobowiązaniem do pokrycia kosztów remontu pomieszczenia lub naprawy sprzętu w razie jego uszkodzenia lub zniszczenia.
 3. W przypadku wynajmu w opcji standardowej pomieszczeń, o których mowa w pkt 1a-d, a także wynajmu rzutnika multimedialnego i ekranu wynajmujący może
  w uzasadnionych przypadkach odstąpić od pobrania od najemcy kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń lub wysokość kaucji obniżyć.
 4. Wynajem sprzętu nagłaśniającego możliwy jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na imprezy odbywające się w pomieszczeniach należących do CKiIO,
  pod warunkiem, że została zawarta umowa najmu tych pomieszczeń.
  Cena za wynajem sprzętu nagłaśniającego wynosi:
  a/ za 1 godzinę - 70 zł w opcji standardowej i 40 zł dla organizacji pozarządowych,
  b/ za cały dzień – 300 zł w opcji standardowej i 200 zł dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, na poczet naprawy ewentualnych uszkodzeń,  a w razie uszkodzenia sprzętu najemca zobowiązany jest
  do pokrycia kosztów naprawy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest obniżenie wysokości kaucji lub odstąpienie od jej pobierania.
 5. Sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran, a także stoły, krzesła rozkładane  i sztalugi mogą być w uzasadnionych przypadkach nieodpłatnie użyczane organizacjom pozarządowym, wyłącznie w celu ich wykorzystania podczas wydarzeń publicznych, niekomercyjnych, organizowanych dla realizacji celów statutowych tych organizacji,  co powinno być potwierdzone złożeniem przez zainteresowany podmiot  pisemnego wniosku  wraz z uzasadnieniem.
 6. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia stawek.
 7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKiIO może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem sal. Z w/w opłat mogą być zwolnieni sponsorzy i organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się na terenie Podkowy Leśnej, o ile pomieszczenia nie będą wykorzystywane w celu osiągnięcia zysku. Odstąpienie
  od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
 8. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego następuje łącznie z obsługą przez uprawnionego pracownika CKiIO. Jeśli wynajem przypada na dzień będący dla pracownika dniem wolnym, wynajmujący zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z pracownikiem. W takim przypadku kwota wynagrodzenia pracownika doliczana jest dodatkowo do ceny najmu sprzętu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora CKiIO,  możliwy jest wynajem sprzętu bez obsługi pracownika CKiIO.
 9. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z charakteru imprezy, która odbywać się będzie w wynajmowanej sali (np. wesele, impreza młodzieżowa)  wyznaczony pracownik CKiIO pełni dyżur podczas trwania imprezy, na podstawie zawartej z nim umowy zlecenie, której koszt doliczany jest do ceny wynajmu sali. Stawka wynagrodzenia pracownika wynosi 30 zł brutto za 1 godzinę. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku imprez młodzieżowych,  najemca zobowiązany jest do zapewnienia imprezie ochrony wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej.
 10. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń oraz sprzętu przysługuje następującym podmiotom:
  • Urzędowi Miasta Podkowa Leśna i jednostkom organizacyjnym miasta,
  • podmiotom wykonującym statutowe zadania miasta,
  • podmiotom prowadzącym w CKiIO stałe zajęcia o charakterze kulturalnym, sportowym lub rekreacyjnym
 11. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach, ustalona w umowie stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
 12. Pozostałe warunki wynajmu sal i sprzętu określa umowa najmu, zawierana każdorazowo pomiędzy wynajmującym a najemcą.

 

 

 

 

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: info@ckiopodkowa.pl

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049